Hướng dẫn xem kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về môn học dành cho giảng viên

* Xem tất cả các kết quả khảo sát của tất cả các khóa học

     - Đăng nhập -> trong "Trang của tôi" nhấn vào liên kết "Kết quả khảo sát" trong khối "Khảo sát" để xem kết quả khảo sát.

* Xem kết quả khảo sát theo từng môn học

     - Đăng nhập -> trong "Trang của tôi" nhấn vào liên kết môn học muốn xem

    - Trong trang môn học chọn liên kết khảo sát

 

  - Trong trang khảo sát có 2 liên kết :

          + Chi tiết các trả lời khảo sát: kết quả khảo sát theo dữ liệu thô trên hệ thống.

          + Kết quả khảo sát tổng quát: kết quả khảo sát theo thang điểm đã được xử lý loại trừ các trả lời không hợp lệ.

Sửa lần cuối: Thursday, 11 June 2015, 4:09 PM